"Ateities inžinerijos" nuotolinio ugdymo platformos koncepcija (2017 04 10)

 

1. Vizija "Inžinerija 2030". Mūsų šviesi ateitis neįsivaizduojama be sumanios ekonomikos – lanksčios ir gebančios konkuruoti pasaulyje, grindžiamos žiniomis, inovacijomis, verslumu ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju augimu“ ir kuriančios aukštą pridėtinę vertę – būtent taip mūsų ateitį nusako Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Sukurti tokią ateitį yra realus uždavinys, jei per likusį gerą dešimtmetį Lietuvoje išaugs profesionali ir motyvuota kūrėjų (tyrėjų, inžinierių, konstruktorių, ekonomistų, vadybininkų, verslininkų ir t.t.) komanda, gebanti bent du kartus padidinti vidutinį darbo našumą – vieno darbuotojo per laiko vienetą sukuriamą pridėtinę vertę. Ar taip pavyks mums padaryti - laikas parodys, tačiau akivaizdu, kad yra būtina sustiprinti integruotą verslumo, kūrybingumo ir inžinerinių kompetencijų sisteminį ugdymą, kuris turi prasidėti ne aukštosios mokyklos suole, bet kur kas anksčiau, ir aprėpti galimai visas Lietuvos mokyklas – tik taip gali išaugti kritinė masė šiuolaikinių specialistų, reikalingų užtikrinti spartų Lietuvoje kuriamos pridėtinės vertės augimą ir, kartu, mūsų socialinę ir ekonominę pažangą, o patiems sau susikūrusių geras profesinės karjeros perspektyvas.

2. Projektas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), siekdamas pagal savo kompetenciją prisidėti prie šių uždavinių sprendimo spartinimo, jau gerą dešimtmetį aktyviai dirba mokinių švietimo ir neformaliojo ugdymo srityje. Šiuo metu VGTU su kitais partneriais dalyvauja Lietuvos mokslų akademijos koordinuojamame projekte Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, kuriame įgyvendina 5 veiklą „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijos mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“. Veikla yra skirta integruotam mokinių ugdymui nuotoliniu būdu ir sudarys prielaidas jiems atlikti savarankiškus darbus ar tiesiog patobulėti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų srityje. Tam ir yra kuriama "Ateities inžinerijos" nuotolinio ugdymo Moodle platforma (toliau visur – AI platforma), kurios kūrimas ir veikla finansuojama minėto projekto, VGTU ir rėmėjų paramos lėšomis.

3. Ugdymo koncepcija. Nuotolinis ugdymas vyks per technologijos ir susijusių mokslų pasiekimų bei šiuolaikinės inžinerijos principų praktinio taikymo „prizmę“ – bus sukurti 7 ugdymo moduliai (programos), kuriuose mokiniai susipažins su technologijos mokslų pasiekimais ir iššūkiais, ugdys savo praktinius gebėjimus kūrybiškai taikyti MTEPI veiklos principus bei šiuolaikines technologijas – tiek tirdami juos supančią aplinką, tiek kurdami originalius funkcinius daiktus. Esminis ugdymo elementas – mokinių savarankiškai atliekamos MTEPI užduotys ir jų rezultatų konkursai. Siekiama, kad į šią ugdymo veiklą įsitrauktų ne tik „tradicinės“ švietimo ar mokslo institucijos, bet ir vietinės inovatyvios verslo įmonės, verslo ar inovacijų paramos centrai ir pan.

4. Moduliai. 2017-2018 mokslo metais bus išbandyti 7 nuotolinlo ugdymo moduliai (ugdymo programos), apimantys 6-8 val. trukmės vaizdo kursus, reikalingus IT išteklius ir nuotolines konsultacijas:

a) „Android“ mobiliųjų įrenginių programavimas“;

b) „Bitkoinai: virtualiųjų valiutų technologijos“;

c) „Darni gyvenamoji aplinka“;

d) „Išmanioji statyba“;

e) „Naujo pramonės gaminio kūrimas“;

f) „Robotika ir biomechanika praktiškai“;

g) „Sėkmingas investavimas ir verslo kūrimas“.

Tipinė savarankiško darbo trukmė – 12 savaičių. Modulių turinys, savarankiškų darbų galimų temų pavyzdžiai, darbo eiga ir kita informacija pateikiama atskiruose modulių aprašuose.

 5. Modulių turinio sąsaja su bendrojo ugdymo programa. Moduliai yraiš esmės susiję su visais formaliojo ugdymo STEAM srities dalykais: gamtos mokslais, technologijomis, informacinėmis technologijomis, fizika, daile (dizainu), ekonomika, matematika. Modulių medžiaga galės būti naudojama ir formaliojo, ir neformaliojo ugdymo procese. Siekiama, kad savarankiški 12 klasės mokinių darbai galėtų būti užskaityti ir kaip brandos darbai, suprantama, jei jų atlikimo procesas, rezultatai ir pristatymas atitiks atitinkamų reglamentų reikalavimus.

6. Tikslinė grupė. Pagrindinė tikslinė grupė – bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, taip pat mokytojai. Kai kurias užduotis galės atlikti ir jaunesnių klasių mokiniai. Mokinai, nusprendę atlikti savarankišką darbą, turi turėti atitinkamų dalykų bendrosios programos žinias, taip pat darbo su kompiuteriu pagrindus.

7. AI platformos informaciniai ištekliai. Mokiniams, atliekantiems savarankišką darbą, bei jų mokytojams AI Moodle platforma suteiks savarankiško mokymosi vaizdo kursą (suskaidytą 15–20 min. trukmės potemėmis, bendra trukmė – 6–8 val.), reikalingus IT išteklius ir nuotolines konsultacijas darbo metu (iki 4 val.). Dalis išvardytos informacijos ir konsultacijų bus prieinama laisvai, dalis – tik registruotiems AI platformos dalyviams.

8. Darbui reikalingi nuosavi ištekliai. Mokinys, norintis atlikti savarankišką darbą, turi turėti galimybę naudotis savo (mokyklos ir pan.) ištekliais: vidutinių techninių parametrų asmeniniu kompiuteriu su interneto prieiga, darbo medžiagomis bei įrankiais – pagal pasirinktą temą.

9. Darbo rezultatas. Mokinio savarankiško darbo rezultatas yra jo atlikto tyrimo ataskaita, sukurtas gaminys ar jo prototipas ir verslo planas (jei jis buvo rengiamas), taip pat trumpas aprašas.

10. Mokytojų apmokymas. Mokytojams, besidomintiems modulio pritaikymu neformaliojo ir formaliojo ugdymo srityje, bus organizuojami metodiniai seminarai, taip pat teikiamos nuotolinės AI konsultacijos.

11. Informacija. Daugiau informacijos galima gauti susipažinus su šioje svetainėje pristatomų modulių aprašais. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, parašykite el. laišką adresu ateitin@vgtu.lt arba susisiekite su šios platformos koordinatoriumi dr. Henriku Mykolaičiu, el. paštas henrikas.mykolaitis@vgtu.lt, tel. 8 61880420.

 

Linkime kūrybinės sėkmės!

 

„Ateities inžinerijos“ komanda